Voorwaarden

Algemene voorwaarden Hopje Verhuur

Prijzen:
 Alle prijzen op deze website zijn inclusief 21% BTW en exclusief transport- of bezorgkosten.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Reservering:
Activiteiten kunt u telefonisch, online of per e-mail reserveren. U ontvangt na reservering een orderbevestiging via de mail. Deze orderbevestiging kan afwijken van het besprokene, controleer daarom de gegevens zorgvuldig.

Betaling:
Betaling is vooraf per iDeal betaling of Bank. Het is ook mogelijk om de betaling te verrichten contant of pin bij het afhalen van de attractie.

Annulering:
Bij annulering van activiteiten:

• Binnen 7 dagen dagen voor de gebruiksdatum wordt er 50% van het verschuldigde bedrag volgens orderbevestiging in rekening gebracht.

• Binnen 24 uur voor het ophaalmoment voor de gebruiksdatum, wordt het volledig verschuldigde bedrag volgens orderbevestiging in rekening gebracht.
Als u de opdracht naar een andere datum verplaats binnen twee maanden vanaf het eerst besprokene, dan worden geen annuleringskosten in rekening gebracht onder voorbehoud van beschikbaarheid van de gehuurde artikelen.

Gebruiksvoorwaarden:
De verhuurder (Hopjeverhuur) is niet aansprakelijk voor schade aan en/of letsel door de gehuurde materialen tussen het moment van afhalen/bezorgen en het moment van terugbrengen/ophalen. De materialen zijn door ons niet verzekerd!
De huurder dient alle materialen schoon, correct ingepakt en onbeschadigd te retourneren. Kosten voor repareren, schoonmaken en/of her-inpakken worden bij de huurder (diegene die de orderbevestiging ondertekent) in rekening gebracht met een minimumbedrag van € 25,- exclusief 21% BTW.


Verzorging/begeleiding/opzetten/afbreken van materialen:
Bij verzorging of begeleiding van uw evenement of het opzetten/afbreken van materialen berekenen wij € 30.- per persoon per uur. Daarbij gaan wij er vanuit dat;
• wij met onze transportmiddelen exact op de plaats van plaatsing kunnen komen. Indien wij zullen moeten sjouwen met materiaal, dient u dat vooraf aan te geven. Eventuele meerprijs op aanvraag.
• u voldoende stroom beschikbaar heeft, niet verder dan 25 meter vanaf onze elektrische apparaten.
• bij artikelen met water, u zelf zorgt voor voldoende water en vulling van de baden.

Algemene huurvoorwaarden
Artikel 1. Object van deze overeenkomst.
 Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur en verkoop van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds Hopjeverhuur, hierna te noemen verhuurder en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde natuurlijke- of rechtspersoon, verder te noemen huurder.


Artikel 2. Kredietwaardigheid.
 Elke met de verhuurder aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat de verhuurder van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.


Artikel 3. Duur van de overeenkomst.
 3.1. Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen.
 3.2. Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.


Artikel 4. Levering en terugbezorging.
 4.1. De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij de verhuurder op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan de verhuurder terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat de verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten, waarbij huurder er voor dient zorg te dragen dat verhuurder de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd/gelost kan bereiken via begaanbare weg.
 Indien verhuurder zich zal belasten met het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde zal zulks geschieden voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien bij aflevering door de huurder toegezegde hulp niet aanwezig is, worden de hierdoor ontstane meerkosten aan de huurder in rekening gebracht en behoudt verhuurder zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig op te zeggen onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
 4.2. Indien de datum voor retournering der goederen wordt overschreden is huurder aan verhuurder een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.


Artikel 5. Leveringstermijn.
Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.


Artikel 6. Medewerkers van de verhuurder.
Indien de huurder bij het laden en/of lossen en/of andere werkzaamheden, zoals onder anderen de bediening van het verhuurde, gebruikt maakt van de diensten van werknemers van de verhuurder waarvoor een vergoeding in rekening zal worden gebracht, dan worden deze werknemers geacht deze werkzaamheden uit te voeren in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de verhuurder en is de verhuurder derhalve tegenover de huurder aansprakelijk.

Artikel 7. Reclame en controle op goede staat van de goederen.
 7.1. De huurder is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en/of de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien het een of ander onjuist mocht zijn dient de huurder de verhuurder terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de huurder niet onverwijld (uiterlijk binnen 24 uur) na de dag van (op)levering de verhuurder wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
 7.2. De verhuurder dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
 7.3. Indien de reclame naar het oordeel van de verhuurder juist is, zal de verhuurder hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de verhuurde goederen, hetzij de verhuurde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.


Artikel 8. Verplichtingen huurder.
 8.1. De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;
 a. De gehuurde goederen overeenkomstig de bediening- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/of overhandigd, te behandelen;
 b. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
 c. De verhuurder ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;
 d. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de verhuurder te vrijwaren;
 e. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden.
 8.2. De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken:
 a. De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.);
 b. Het terrein c.q. de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst;
 c. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van gehuurde;
 d. Aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie;


Artikel 9. Veiligheid.
 9.1. Veiligheid is een zaak van de huurder zelf, doch indien verhuurder het verhuurde met bemanning verhuurd, dan zal verhuurder op de locatie zelf de nodige veiligheidsmaatregelen nemen ter bescherming van de gebruikers en de verhuurde materialen.
 9.2. Indien verhuurder deze veiligheidsmaatregelen om wat voor redenen dan ook niet kan uitvoeren of handhaven, is verhuurder gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst te weigeren en de kosten verbonden aan deze gemotiveerde weigering aan de huurder in rekening te brengen.

9.3 Bij elke attractie is toezicht nodig van één of meerdere volwassen persoon of personen. Deze personen mogen niet onder invloed zijn van alcohol of drugs. 


Artikel 10. Reparatie.
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.


Artikel 11. Waarborgsom.
Wij hanteren géén waarborgsom. Wel gaan we er van uit dat er zorgvuldig en correct met onze spullen wordt omgegaan. Mocht er achteraf toch een defect geconstateerd worden, dan wordt dit verhaald op de huurder.


Artikel 12. Verzekering.
De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten gevolge van brand.


Artikel 13. Schade en gebreken.
 13.1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
 13.2. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is. Huurder heeft geen recht op vervanging de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden. De verhuurder is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.
 13.3. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.


Artikel 14. Aansprakelijkheid.
 14.1. Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is de verhuurder in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal de verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
 14.2. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voorvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden.


Artikel 15. Mededelingsverplichtingen huurder.
 15.1. Huurder dient de verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van de verhuurder dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surséance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.
 15.2. Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld, is de huurder verplicht om de beslag leggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.


Artikel 16. Annulering.
Zie hierboven over "annulering".


Artikel 17. Opzegging/ontbinding.
 17.1. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terug bezorging van de gehuurde goederen bij de verhuurder. Indien partijen zijn overeengekomen, dat de verhuurder bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
 17.2. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van de verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
 17.3. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is de verhuurder bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
 17.4. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is verhuurder gerechtigd bij wegge van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.


Artikel 18. Vervanging.
 Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan de verhuurder terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan de verhuurder een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.


Artikel 19. Retourneringen.
Retournering van verbruiksgoederen bij een verhuurd object is uitsluitend en alleen mogelijk van die goederen die nog niet zijn aangebroken en pas na toestemming van de verhuurder, tenzij schriftelijk van te voren anders is overeengekomen.


Artikel 20. Wijzigingen.
Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken, ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt, zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.


Artikel 21. Betaling.
21.1. Betaling dient online, contant of per pin te worden voldaan.
 21.2. De verhuurder is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
 21.3. Verhuurder is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
 21.4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente, met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat verhuurder zich heeft verzekerd van hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.


Artikel 22. Toepasselijk recht.
Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.


Artikel 23. Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van de verhuurder, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.